شعله های امید

شعله های امید

تعداد مشاهده : ۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

ملت ایران نشان داده است که حتی اگر تحریم‌های ظالمانه نیز بر آنها تحمیل شود، باز در مسیر خود خواهند ایستاد؛ ساختن ایرانی پیشرفته، مستقل، آزاد و متحد، هدف نهایی ایرانیان است. اما رسیدن به این هدف ارزشمند منوط به وحدت و همکاری همه زنان و مردان، همه اقشار ملت و همه اندیشه ها و سلیقه ها در این روزگار سخت می باشد.

شعله های امید