ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

بیانه روز قدس

رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در: مواضع

بِسمِ اللَّهِالرَّحْمَنِالرَّحِيمِ

وَنُرِيدُأَنْنَمُنَّعَلَىالَّذِينَاسْتُضْعِفُوافِيالأرضوَنَجْعَلَهُمْأَئِمَّةًوَنَجْعَلَهُمُالْوَارِثِينَ

مادربرابراوخواستيمبرآنانكهدرزمينضعيفشمردهشدندمنتنهادهايشانراپيشوايانخلقكنيمووارثديگرانقراردهيم. (سورهقصص-5)

روز قدس روز حیات اسلام است. امام خمینی (ره)

بیشازیکصدسالاستکهنظریه"یهودیتسیاسیبهنامصهیونیسمجهانی، ودرطولحیاتنامشروعخود،هموارهازحمایتهایهمهجانبهچندقدرتغربیبرخوداربودهاستحمایتهایهمهجانبهایکهبااتکابهانواعترفندهااعمازتهدید،تطمیعوتبلیغاتدروغینهموارهکوشیدهاندتاارادهگروهیاقلیترابراکثریتیضعیفنگاهداشتهشدهتحمیلنمایند

جنایاتوحشیانهوکشتارهایددمنشانهاینرژیمصهیونیستیدرطولتاریخ،لکهیننگیاستبرتمامیحامیانوپشتیبانانآنرژیموالبتهنهادهاییکه ادعای دموکراسیخواهیوصیانتازحقوقبشرآنان،گوشجهانیانوافلاکرامملوازشعارهاینامفهوموعوامفریبغربیصهیونینمودهاست.

هنوزنقشنهادهایحامیحقوقبشرونهادهایدیدهباندرنسلکشینژادیوفجایعانسانیآوارگانفلسطینیدردواردوگاهصبراوشتیلا (وصدهانمونهدیگرگموناپیداست.هنوز،پیمانمنعگسترشسلاحهایهستهایبرایرژیمغاصبیبابیشازدویستکلاهکهستهایثبتشده،ورقپارهایبیارزشمحسوبمیشود.

والبتهصدهانمونهیترور،کشتار،تعرضبهتمامیتارضی،جنگافروزیرسمیونقضقوانینوکنوانسیونهایبینالملیتوسطاینرژیمجعلی،پاسخیاستروشنبهبیارزشیشعارهاونگارههایعوامفریبسازمانهایبینالمللی – غربی،وصدالبتهدرنیلبهرسمیتبخشیدنبهفرمان "اعتلایجهان – صهیونییهودیتسیاسیاست.

ودراینمیان،دیریاستکهندای "هلمنناصرو "هلمنمعینبرادرانوخواهرانمظلوممسلمانفلسطینیازمسئولیتیعظیمرابرعهدهیهمهیآزاداندیشان،روشنفکرانمتعهدوبویژهمسلمانانجهانروزقدسنقطهیعطفیاستدرتاریخظلمستیزیبشریتکه رهبر کبیر انقلابحضرتامامخمینی(ره) درلبیکبهندای ملّتفلسطینسردادندومسئولیتیبیشازپیشرابرایهمهیظلمستیزانعالم،آنگونهترسیمنمودندکهنمادعدالتگستریودادپروریدرآخرینجمعهیبهترینماهها " ماهرمضانتوسطهمهمسلمانانوآزاداندیشانجهانفریادشود. (روزقدس " یکروزجهانیاست روزینیستکهفقطاختصاصبهقدسداشتهباشد.روزمقابلهمستضعفینبامستکبریناست.) (صحیفهامامجلدنـهـمصفحه۲۷۶)

امروزه، به برکت آن فرمان تاریخی و با بهره گیری از رهنمودهای  خلف صالح ایشان ، رهبر عظیم الشان، حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله)، و به برکت پایداری و مقاومت ملت مسلمان ایران و جهان و به ویژه نقش راهبردی ایران اسلامی در حمایت همه جانبه از جبهه ی مقاومت، ابهت پوشالی این رژیم غاصب شکسته شده و شاهد افول بنیانهای عقیدتی – سیاسی آن هستیم.

احیای روحیه استکبارستیزی و بیداری اسلامی در اقصی نقاط امت اسلامی با الگو گرفتن ازانقلاب اسلامی و مقاومت ملت مسلمان ایران، دیدگاههای توسعه طلبانه مكتب صهيونيسم یا همان رویای "از نیل تا فرات " بنیانگزاران این رژیم را به خیالی باطل بدل نموده.

از همین رو، صهیونیزم بین الملل با تبلیغا فریبنده و اشاعه ی اصول دهکده جهانی و دموکراسی غربی، سعی بر سکولاریزه نمودن کشورهای اسلامی – عربی منطقه،  تسلط و استعمارمنابع مردم رنجدیده تاریخ را در سر می پروراند ولی این رژیم جعلی امروزه دچار بن بست هویتی، افول اقتصادی و عقبگرد سیاسی شده است. به همین جهت است که رژیم صهیمونیستی بیش از پیش در تلاش برای ایجاد تفرقه در صفوف مقاومت با دامن زدن به اختلافات قومی مذهبی در منطقه می باشد تا بلکه بتواند فروپاشی خود را به تعویق اندازد.  ناگفته پیداست که با اندکی پایداری و استقامت آزادیخواهان  عدالت جویان جهان، بر خلاف تقلاهای مذبوحانه این رژیم جعلی قطعا شاهد فروپاشی آن و برافراشتن پرچم حریّت و آزادگی در بیت المقدس و اراضی اشغالی خواهیم بود زیرا این وعده ی الهی است که:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. (اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مى‏كند و گامهايتان را استوار مى‏دارد.) (سوره محمد- آیه 7).

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دراروپا، ضمن دعوت از همه ی آزاداندیشان و عدالت جویان جهان، همگام با آحاد ملّت بزرگ ایران، سایر نقاط جهان به پژواک ظلم ستیزی، مظلومان و مستضعفان جهان و بلاخص فلسطین اشغالی لبیک گفته وبدینوسیله ضمن انزجار و برائت از عملکرد دولتهای خودشیفته و دست نشانده اروپایی – آمریکایی منطقه، حمایت بی دریغ وهمه جانبه ی خود را از ملت مسلمان فلسطین در روز حهانی قدس فریاد بزند.

48119_486375041453322_1813731005_n

مشاهده 1669 مرتبه